Vzhled: základní | textový | pro slabozraké

archiv: 2006 | 2007

Zápis a usnesení zastupitelstva obce

Usnesení ustavujícího zasedání ZO

vyvěšeno: 07.11.2006

U s n e s e n í
z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konané dne 2.listopadu 2006 v 17.00-18.45 hod.v zasedací místnosti
OÚ Kvasice

Předsedající určil zapisovatelku tohoto zasedání p.Kriškovou

1/ ZO vzalo na vědomí bez připomínek, že ustavující zasedání bude řídit do zvolení starosty nejstarší zvolený p.Jaroslav Malenovský.

2/ ZO zvolilo 3 člennou mandátovou a návrhovou komisi pro ověření platnosti voleb ve složení: Ing.Pavel Ševčík
Libuše Staňková
Oldřich Šebestík

3/ ZO schválilo po ověření mandátové komise platnost voleb do Zastupitelstva obce Kvasice i platnost o zvolení člena zastupitelstva.

4/ Slib člena Zastupitelstva obce Kvasice v předepsaném znění složilo 15 členů zastupitelstva bez připomínek. Slib je součástí zápisu.

5/ ZO zvolilo 3 člennou komisi pro řízení a organizování voleb ve složení:
Jaroslav Chudoba
Renáta Nelešovská
Karel Kunovský

6/ ZO schválilo provedení voleb tímto způsobem:
a) Bude volen starosta uvolněný ze zaměstnání, místostarosta neuvolněný, tři členové rady.
b) Volby do rady obce proběhnou tajným hlasováním a volby do výborů veřejným hlasováním.
c) Schválilo, že volba starosty, místostarosty a tří členů rady bude provedena na hlasovacích lístcích s označením volby. Hlasovací lístek každý označí zapsáním jména jednoho z navržených kandidátů na funkci, kterou pro něj hlasuje.

7/ ZO zvolilo dva členy pro ověření zápisu:
Jana Šišková
Karel Kunovský

8/ ZO zvolilo 2.listopadu 2006 starostou obce:
pana Lubomíra MUSILA počtem hlasů 9 PRO
6 PROTI
0 Zdržel se
zvolilo místostarostou obce:
paní Boženu KONEČNOU počtem hlasů 9 PRO
6 PROTI
0 Zdržel sezvolilo prvního člena rady obce:
pana Jaroslava MALENOVSKÉHO počtem hlasů 9 PRO,
6 PROTI
0 Zdržel se
zvolilo druhého člena rady obce:
pana Zdeňka ZAPLETALA počtem hlasů 9 PRO
6 PROTI
0 Zdržel se

zvolilo třetího člena rady obce:
pana Richarda ŠIŠKU počtem hlasů 9 PRO
6 PROTI
0 Zdržel se
Hlasovací lístky jsou součástí zápisu.


9/ ZO ustanovilo finanční výbor a kontrolní výbor.


10/ ZO zvolilo 2.listopadu 2006 předsedu finančního výboru:
Ing.Pavla ŠEVČÍKA 11 PRO
1 PROTI
3 Se zdrželi

členy finančního výboru:
pana Filipa KLEMENTA 10 - PRO, 4 - PROTI, 1 - Zdržel se
pana Jaroslava MALENOVSKÉHO 9 – PRO, 6 – PROTI, 0 - Zdržel se
paní Janu ŠIŠKOVOU 9 - PRO, 4 - PROTI, 2 - Zdržel se
pana Zdeňka ZAPLETALA 10 - PRO, 5 – PROTI, 0 – Zdržel se
předsedu kontrolního výboru :
pana Zdeňka KOHOUTA 15 hlasů PRO

členy kontrolního výboru
paní Renáta NELEŠOVSKÁ 11 – PRO, 1 – PROTI, 3 – Se zdrželi
pana Jaroslava CHUDOBU 14 – PRO, 0 – PROTI, 1 – Se zdržel


11/ ZO schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce v Kvasicích.

12/ ZO schvaluje zahájení vyplácení odměn od 2.11.2006 podle ustanovení § 77, odst. 2 zákona o obcích pro neuvolněné členy zastupitelstva a k tomuto termínu podle ustanovení § 84, odst. 2, písmene y) zákona o obcích i jiným členům výborů a zvláštních orgánů obce, kteří nejsou členy zastupitelstva ve výši 350,-Kč/měsíc a členům přestupkové komise 700,-Kč/měsíc.

13/ ZO stanovuje podle § 84, odst. 2, písmene r) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů při počtu obyvatel 2 269 k 1.1.2006 (§ 73, odst. 1 zákona o obcích) výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva podle nařízení vlády č.50/2006 Sb. a to, pro místostarostu obce podle sl. 7 a 9 přílohy, pro ostatní členy rady podle sl10 a 14, předsedy výborů nebo komisí podle sl.11 a 14 přílohy a předsedy zvláštních orgánů nebo komise rady pověřené výkonem státní správy podle odst.8 a 9, ostatním členům zastupitelstva nezařazeným do rady obce, výborů a komisí podle sl.13 a 14 přílohy. U souběhu funkcí neuvolněného člena zastupitelstva se postupuje podle § 77, odst. 3, písm. b) zákona o obcích.

Kvasice dne 2.listopadu 2006
Božena K o n e č n á Lubomír M u s i l
místostarosta starosta obceVyhledávání

Letecký pohled

Letecký pohled

Kvasický ořešák - stromu roku ČR

Obecní úřad

Adresa:
Obec Kvasice
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Telefon:
573 358 011

Datová schránka:
quhbdab

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7.00 až 17.00
Polední přestávka:
11.30 až 12.30


IČ: 00287385
DIČ: CZ00287385

Hlášení rozhlasu

Vyvìšené dokumenty

aktuální poèet vyvìšených dokumentù je: 45
zobrazit dokumenty

Zajímavé odkazy

Portál Východní Morava
Turistické informace z regionu

Zlínský kraj
Oficiální web krajského úřadu

Portal.gov.cz
Na úřad přes internet

ePUSA
Elektronický portál samospráv

VirtualTravel.cz
Virtuální prohlídky

Evropská databanka
Informace o firmách

Napajedlaci.cz
Počasí v regionu

Farní kronika Kvasice
Digitalizace farní kroniky

Zasílání novinek na email, mobil

Chcete být informování o každé aktualizaci www stránek obce Kvasice? Registrujte svojí emailovou adresu do služby zasílání novinek na email. Registraèní formuláø zde.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštìvnost stránek


Obec Kvasice • Usnesení ustavujícího zasedání ZO
Vzhled: základní | textový | pro slabozraké

archiv: 2006 | 2007

Zápis a usnesení zastupitelstva obce

Usnesení ustavujícího zasedání ZO

vyvěšeno: 07.11.2006

U s n e s e n í
z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konané dne 2.listopadu 2006 v 17.00-18.45 hod.v zasedací místnosti
OÚ Kvasice

Předsedající určil zapisovatelku tohoto zasedání p.Kriškovou

1/ ZO vzalo na vědomí bez připomínek, že ustavující zasedání bude řídit do zvolení starosty nejstarší zvolený p.Jaroslav Malenovský.

2/ ZO zvolilo 3 člennou mandátovou a návrhovou komisi pro ověření platnosti voleb ve složení: Ing.Pavel Ševčík
Libuše Staňková
Oldřich Šebestík

3/ ZO schválilo po ověření mandátové komise platnost voleb do Zastupitelstva obce Kvasice i platnost o zvolení člena zastupitelstva.

4/ Slib člena Zastupitelstva obce Kvasice v předepsaném znění složilo 15 členů zastupitelstva bez připomínek. Slib je součástí zápisu.

5/ ZO zvolilo 3 člennou komisi pro řízení a organizování voleb ve složení:
Jaroslav Chudoba
Renáta Nelešovská
Karel Kunovský

6/ ZO schválilo provedení voleb tímto způsobem:
a) Bude volen starosta uvolněný ze zaměstnání, místostarosta neuvolněný, tři členové rady.
b) Volby do rady obce proběhnou tajným hlasováním a volby do výborů veřejným hlasováním.
c) Schválilo, že volba starosty, místostarosty a tří členů rady bude provedena na hlasovacích lístcích s označením volby. Hlasovací lístek každý označí zapsáním jména jednoho z navržených kandidátů na funkci, kterou pro něj hlasuje.

7/ ZO zvolilo dva členy pro ověření zápisu:
Jana Šišková
Karel Kunovský

8/ ZO zvolilo 2.listopadu 2006 starostou obce:
pana Lubomíra MUSILA počtem hlasů 9 PRO
6 PROTI
0 Zdržel se
zvolilo místostarostou obce:
paní Boženu KONEČNOU počtem hlasů 9 PRO
6 PROTI
0 Zdržel sezvolilo prvního člena rady obce:
pana Jaroslava MALENOVSKÉHO počtem hlasů 9 PRO,
6 PROTI
0 Zdržel se
zvolilo druhého člena rady obce:
pana Zdeňka ZAPLETALA počtem hlasů 9 PRO
6 PROTI
0 Zdržel se

zvolilo třetího člena rady obce:
pana Richarda ŠIŠKU počtem hlasů 9 PRO
6 PROTI
0 Zdržel se
Hlasovací lístky jsou součástí zápisu.


9/ ZO ustanovilo finanční výbor a kontrolní výbor.


10/ ZO zvolilo 2.listopadu 2006 předsedu finančního výboru:
Ing.Pavla ŠEVČÍKA 11 PRO
1 PROTI
3 Se zdrželi

členy finančního výboru:
pana Filipa KLEMENTA 10 - PRO, 4 - PROTI, 1 - Zdržel se
pana Jaroslava MALENOVSKÉHO 9 – PRO, 6 – PROTI, 0 - Zdržel se
paní Janu ŠIŠKOVOU 9 - PRO, 4 - PROTI, 2 - Zdržel se
pana Zdeňka ZAPLETALA 10 - PRO, 5 – PROTI, 0 – Zdržel se
předsedu kontrolního výboru :
pana Zdeňka KOHOUTA 15 hlasů PRO

členy kontrolního výboru
paní Renáta NELEŠOVSKÁ 11 – PRO, 1 – PROTI, 3 – Se zdrželi
pana Jaroslava CHUDOBU 14 – PRO, 0 – PROTI, 1 – Se zdržel


11/ ZO schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce v Kvasicích.

12/ ZO schvaluje zahájení vyplácení odměn od 2.11.2006 podle ustanovení § 77, odst. 2 zákona o obcích pro neuvolněné členy zastupitelstva a k tomuto termínu podle ustanovení § 84, odst. 2, písmene y) zákona o obcích i jiným členům výborů a zvláštních orgánů obce, kteří nejsou členy zastupitelstva ve výši 350,-Kč/měsíc a členům přestupkové komise 700,-Kč/měsíc.

13/ ZO stanovuje podle § 84, odst. 2, písmene r) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů při počtu obyvatel 2 269 k 1.1.2006 (§ 73, odst. 1 zákona o obcích) výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva podle nařízení vlády č.50/2006 Sb. a to, pro místostarostu obce podle sl. 7 a 9 přílohy, pro ostatní členy rady podle sl10 a 14, předsedy výborů nebo komisí podle sl.11 a 14 přílohy a předsedy zvláštních orgánů nebo komise rady pověřené výkonem státní správy podle odst.8 a 9, ostatním členům zastupitelstva nezařazeným do rady obce, výborů a komisí podle sl.13 a 14 přílohy. U souběhu funkcí neuvolněného člena zastupitelstva se postupuje podle § 77, odst. 3, písm. b) zákona o obcích.

Kvasice dne 2.listopadu 2006
Božena K o n e č n á Lubomír M u s i l
místostarosta starosta obceVyhledávání

Letecký pohled

Letecký pohled

Kvasický ořešák - stromu roku ČR

Obecní úřad

Adresa:
Obec Kvasice
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Telefon:
573 358 011

Datová schránka:
quhbdab

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7.00 až 17.00
Polední přestávka:
11.30 až 12.30


IČ: 00287385
DIČ: CZ00287385

Hlášení rozhlasu

Vyvìšené dokumenty

aktuální poèet vyvìšených dokumentù je: 45
zobrazit dokumenty

Zajímavé odkazy

Portál Východní Morava
Turistické informace z regionu

Zlínský kraj
Oficiální web krajského úřadu

Portal.gov.cz
Na úřad přes internet

ePUSA
Elektronický portál samospráv

VirtualTravel.cz
Virtuální prohlídky

Evropská databanka
Informace o firmách

Napajedlaci.cz
Počasí v regionu

Farní kronika Kvasice
Digitalizace farní kroniky

Zasílání novinek na email, mobil

Chcete být informování o každé aktualizaci www stránek obce Kvasice? Registrujte svojí emailovou adresu do služby zasílání novinek na email. Registraèní formuláø zde.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštìvnost stránek