Obec Kvasice
Obec Kvasice

Hřbitov

Znak

 

 

 

 

 • ŘÁD  VEŘEJNÉHO  POHŘEBIŠTĚ  OBCE  KVASICE

 1. Rada obce Kvasice ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schválila tento Řád veřejného pohřebiště obce Kvasice dne 14.5.2020, pod číslem usnesení 290.
 2. Řád veřejného pohřebiště obce Kvasice vydává po předchozím souhlasu odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, ze dne 2.3.2020, vydaného pod č.j. KUZL 17305/2020.

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce.
 2. Provozovatelem veřejného pohřebiště je Obec Kvasice, IČ:00287385, se sídlem: A.Dohnala 18, 768 21 Kvasice, zastoupené starostou Obce Ing.Dušanem Odehnalem.

Článek 2

Působnost Řádu pohřebiště

1. Vysvětlení zkratek pojmů:

 1. Řád - Řád veřejného pohřebiště.
 2. Provozovatel pohřebiště - vykonává provozování veřejného pohřebiště zejména ve smyslu § 16 odst. 1, 2.
 3. Obstaravatel pohřbu - právnická osoba, která není považovaná za pozůstalou osobu, pohřeb organizuje v souladu s Řádem veřejného pohřebiště obce Kvasice.
 4. Vypravitel pohřbu – pozůstalá osoba, případně obec a jiné, které sjednávají pohřeb.

Vymezení často používaných pojmů:

 1. Hrobka - nemovitá věc, která vznikla stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na její stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.
 2. Hrobové zařízení - např. pomník, náhrobek, rám, krycí deska, stéla nebo jiná ozdoba hrobu, které mohou být bez znehodnocení od hrobového místa odděleny (zpravidla movitá věc).

3. Ustanovení tohoto Řádu se vztahují na veřejné pohřebiště v Kvasicích k. ú. Kvasice, (dále jen pohřebiště), na parcelách číslo 1/1 a 1/2 jehož součástí jsou:

 1. místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů
 2. místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách a kolumbáriích
 3. kostel Nanebevzetí Panny Marie (dale jen hřbitovní kostel)

 

 

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanovuje denně v období letního času od 7.00 hodin do 21.00 hodin, v období zimního času od 7.00 hodin do 19.00 hodin.  Správce pohřebiště může ve zvláštních případech z bezpečnostních důvodů přístup na pohřebiště omezit.

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

1) Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům než k jakým jsou určeny.

2) Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.

3) Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

4) Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

5) S motorovými a jinými vozidly lze na pohřebiště vjíždět jen se souhlasem správce pohřebiště. Jízdní kola, koloběžky, skateboardy, kolečkové brusle a jiné jsou z možnosti vjezdu vyloučeny.

6) Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

7) Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek 4

Rozsah poskytovaných služeb

1. Výkopové práce související s pohřbením ostatků a pozůstatků a exhumací zajišťuje objednatel pohřbu či jiného úkonu prostřednictvím držitele příslušné licence v oboru pohřebnictví se souhlasem správce pohřebiště.

2. Evidence
Správce pohřebiště vede evidenci související s provozováním pohřebiště, která obsahuje následující údaje:
a) nezbytné osobní údaje osob, jejichž lidské ostatky jsou na pohřebišti uloženy, datum uložení lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků včetně určení hrobového místa a evidenci nájemců hrobových míst, přičemž správce při zpracovávání osobních údajů postupuje podle zvláštního zákona 1),
b) záznamy o nebezpečných nemocech
c) datum uzavření nájemní smlouvy a dobu jejího trvání včetně údajů o změně smlouvy
d) údaje o zákazu pohřbívání a době jeho trvání
e) údaje o zařízení hrobového místa
3. Další poskytované služby

a) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště.

b) zajišťování provozu márnice

c) zajišťování provozu veřejných WC

d) zajišťování vrátní služby

e) zajišťování likvidace odpadu

f) informační služby

Článek 5

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Správce pohřebiště je povinen:
a) předat nájemci hrobového místa k užívání vyznačené hrobové místo
b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9
c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné (např. v důsledku živelné pohromy) bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště.V takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu
d) archivovat dokumentaci spojenou se zřízením hrobky
2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění hrobu či hrobky mimo vymezený prostor.

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
a) nejpozději do tří měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa,
b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob,
c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, narušujícím estetický vzhled pohřebiště,
d) neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob, pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
3. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
4. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.
5. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
6. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.

7. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem, přičemž správce pohřebiště dbá na to, aby převzetí lidských pozůstatků bylo doloženo listem o prohlídce mrtvého.
2.Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky:
a) jejich hloubka musí být u pozůstatků dospělých osob a pozůstatků dětí od 10 let nejméně 1,5 m ,  u pozůstatků dětí mladších 10 let nejméně 1,2 m
b) dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody
c) boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m
d) rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši minimálně 1,2 m
e) pohřbívací plocha musí být zachována v rozměrech:
- u hrobu nejméně 80 cm x 200 cm
- u hrobu dětského nejméně 60 cm x 160 cm
f) před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky, pokud je možné je umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských ostatků a vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1 m
3. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
4. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
5. Pro pohřbívání do hrobu musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. Nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jiných nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
6. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85m, a to celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové s neprostupným dnem.
7. Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce, není třeba k jejich přemístění, nemá-li být rakev otevřena, souhlasu okresního hygienika.
8. Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce hrobového místa jen se souhlasem Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, územním pracovištěm v Kroměříži a nebo nařídí-li exhumaci v trestním řízení předseda Senátu nebo státní zástupce. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal. Provozovatel pohřebiště zajistí při exhumaci provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy. Exhumací se rozumí manipulace s nezetlelými a se zetlelými lidskými ostatky.

Článek 8

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 15 let.

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Za hrobové zařízení se považují jednotlivé kusy rámů, soklů, přepážek, podložek, sloupků, pomníků, krycí desky apod. Tato hrobová zařízení se považují za věci movité.

2. Za hrobové doplňky se považují vázy, svítilny, mísy, nášlapné kameny apod.

3. S hrobovým zařízením a s hrobovými doplňky je oprávněn disponovat pouze jeho vlastník.

4 .Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

 • a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm
 • b) základy památníků a náhrobků musí zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostních vlivů, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, př. cihelného zdiva
 • c) přední a zadní rámy hrobu musí být v jednotné přímce s rámy sousedních hrobů.
 • d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě ukotveny
 • e) při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.

5. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky.

 

 • a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví, max. však 260 cm
 • b) stěny musí být vybudována z porézních materiálů (např.cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka
 • c) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů
 • d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
 • e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě minimálně 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
 • f) do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly
 • g) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let
 • h) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví)
 • i) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován
 • j) na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely
 • k) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2
 • l) vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky na samostatném základě

6. Správce pohřebiště může se zřízením hrobky stanovit:

 • a) dobu výstavby hrobky
 • b) zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
 • c) požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
 • d) podmínky používání komunikací pohřebiště
 • e) způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
 • f) povinnost dozoru při výstavbě
 • g) průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

7. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:

 • a) druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
 • b) způsoby a cyklus revizí hrobky

8. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 10

Omezení pohřbívání

Omezit ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných ostatků do hrobů a hrobek může jen  rada obce  svým usnesením.

Článek 11

Poplatky za hřbitovní služby

Poplatky za hřbitovní služby stanoví rada svým usnesením (dále jen ceník hřbitovních poplatků), který je přílohou tohoto řádu a je uložen u správce pohřebiště.

Článek 12

Sankce

Porušení tohoto řádu veřejného pohřebiště bude postihováno jako přestupek podle zvláštního zákona.  2)

Článek 13

Zrušovací ustanovení

Usnesením č.386 ze 47.jednání Rady obce Kvasice, konaného dne 14.09.2016,  se zrušuje vyhláška obce Kvasice č.1/2003 ze dne 26.6.2003.

Zrušuje se usnesení rady obce Kvasice č.423 ze dne 20.listopadu 2008  „Příloha č.1 k vyhlášce obce Kvasice č.1/2003“.

Článek 14

Účinnost

Řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti dnem 01.10.2016.

Za obec Kvasice:

 • Lubomír Musil, starosta
 • Zdeněk Zapletal, místostarosta

Odkazy:

 1. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 2. § 26 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

PŘÍLOHA č.1 K ŘÁDU VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE KVASICE

CENÍK HŘBITOVNÍCH POPLATKŮ A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB:

1) Cena za hrobové místo

Cena za hrobové místo:

 • nájemné z pozemku 20,- Kč/m2/rok
 • související služby  90 Kč/ m2/rok

 

Příklad:  Hrob o ploše 2 m2 : 20 x 2  m2 x 15 let =  600,- Kč

Související služby  :  90 x 2 x 15 let = 1500 ,- Kč

Dvojhrob a trojhrob  o ploše 4 a 6 m2  :20 x 4 nebo 6 m2 x 15 let = 1200,- nebo 1800,-Kč

Související služby pro oba typy stejně  : 50 x 3 x 15 = 2250,-

2) Cena za urnové místo v kolumbáriu

Cena za urnové místo :

 • nájemné z pozemku 20,- Kč/m2/rok ( do 1 m2 )
 • služby s nájmem spojené 50,- Kč/rok ( do 1 m2 )

Příklad:  Urnové místo vždy o výměře do 1 m2 : 20 x 15 let =  300,- Kč

Související služby : 50 x 15 let = 750 ,- Kč

3) Cena za urnový hrob

a) Stávající urnový hrob

 • nájemné z pozemku 20,- Kč/m2/rok
 • služby s nájmem spojené 50,- Kč/rok

Poplatek za urnový hrob se stanovuje na dobu nejméně 15 let.

Příklad:  Urnový hrob vždy o výměře do 1 m2 :   20 x 15 let =  300,- Kč

Související služby : 50 x 15 let = 750 ,- Kč

b) Urnový hrob v nové lokalitě

 • nájemné  z pozemku 20,- Kč/m2/rok
 • nájemné osazeného urnového rámu 120,- Kč/rok
 • služby s nájmem spojené 50,- Kč/rok

Poplatek za urnový hrob se stanovuje na dobu nejméně 15 let.

Příklad:  Urnový hrob vždy o výměře do 1 m2    :  20 x 15 let =  300,- Kč

Nájemné osazeného urnového hrobu :   120 x 15 = 1800,-Kč

Související služby :50 x 15 let = 750 ,- Kč

Všechny hřbitovní poplatky se stanovují na dobu nejméně 15 let.

Nový nájemce urnového místa v kolumbáriu může zdarma využít čelní stávající kamennou desku, na vlastní náklady nechat opravit, přebrousit a opatřit písmem, nebo si pořídit novou, která bude barevně podobná stávajícím a původní desku odevzdá na obecním úřadě. Po ukončení nájmu zapůjčenou desku nechá přebrousit a odevzdá na Obecním úřadě, pokud si zakoupil svou desku, tuto si zdemontuje a zůstává v jeho vlastnictví.

PŘÍLOHA č.2 K ŘÁDU VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE KVASICE

Rada obce Kvasice na svém 70. zasedání dne 22. dubna 2002 svým usnesením č. 102 schválila přílohu č.2 k Vyhlášce Obce Kvasice č. 3/2002 o

hrobových místech, do kterých se nesmí pohřbívat.

Jedná se o hroby číslo: 24 – 50, 217 – 232, 244 – 245, 276 – 303, 348 – 361, 365 – 377, 603 – 614, 633 – 643, 693 – 712.

Účinnost přílohy č.2 vyhlášky obce Kvasice č.1/2003, řád veřejného pohřebiště v Kvasicích zůstává v platnosti i v tomto řádu veřejného pohřebiště.

Pronájem nových urnových hrobů za kostelem

Hřbitov

 

 

 

 

 

 

Obec

Aktuální počasí

dnes, pátek 23. 10. 2020
zataženo 15 °C 8 °C
sobota 24. 10. slabý déšť 16/9 °C
neděle 25. 10. jasno 16/7 °C
pondělí 26. 10. jasno 16/9 °C

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

V obraze

googleplay

app store

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
1
29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
1
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
 • 1131první písemná zmínka
 • 2223počet obyvatel
 • 185nadmořská výška (m n. m.)
 • 1106katastrální výměra (ha)