Obec Kvasice
Obec Kvasice

Sociálně-právní ochrana dětí

Obecní úřad Kvasice

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí Obecním úřadem Kvasice

Dle zákona č. 359/99 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o SPOD), zajišťují sociálně-právní ochranu dětí orgány sociálně-právní ochrany, jimiž jsou dle § 4, odst. 1c) také obecní a újezdní úřady a dále dle § 4, odst. 2a) obce v samostatné působnosti. Na základě těchto ustanovení zákona má Obecní úřad Kvasice povinnost zajišťovat sociálně-právní ochranu dětí. Výkon sociálně-právní ochrany dětí v plném rozsahu zajišťuje úřad obce s rozšířenou působností Městský úřad v Kroměříži.

Dle vyhlášky č.473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o SPOD (§6a, příloha č.1 vyhlášky) se zavádějí do činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí standardy kvality.

Účelem standardizace je sjednocení postupů v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí, zajištění jednotného přístupu ke klientům, nastavení procesu řízení kvality a její srovnatelné úrovně.

Při výkonu sociálně-právní ochrany dětí jsou orgány sociálně-právní ochrany povinny řídit se standardy kvality sociálně-právní ochrany, které jsou uvedeny v příloze č.1 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 473/2012 Sb.:

Standard č. 1 - Místní a časová dostupnost

Kritéria u tohoto standardu se nehodnotí u orgánu sociálně-právní ochrany, je-li jím obecní úřad.

Standard č. 2 - Prostředí a podmínky

Výkon sociálně-právní ochrany je realizován v prostorách objektu Obecního úřadu Kvasice, nám. A. Dohnala 18, 1.patro, dveře č.16.

Standard č. 3 - Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Na www stránkách obce Kvasice, kvasice.cz, je na úvodní straně v  Informacích obecního úřadu odkaz „Sociálně právní ochrana dětí“, jehož prostřednictvím se uživatelé dostanou k základním informacím o činnosti OSPODu a dalším veřejným materiálům      k poskytování SPOD.

Standard č. 4 - Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Výkon sociálně-právní ochrany dětí je zabezpečován referentkou pro matriku a evidenci obyvatel a veřejné opatrovnictví OÚ Kvasice Mgr. Kamilou Willertovou.

Úřední hodiny jsou stanoveny ve dnech pondělí a středa v rozsahu 7:30 až 17:00 hodin. V této době může občan navštívit pracovnici bez předchozí domluvy. Na jednání mimo úřední hodiny je vhodné se předem domluvit. Pokud to vyžaduje projednávaná věc, může pracovnice vykonávat nutnou činnost mimo pracoviště obecního úřadu úřad i mimo stanovenou pracovní dobu a to se souhlasem zaměstnavatele.  Jedná se např. o šetření mimo pracovní dobu rodiče apod.

Standard č. 5 - Přijímání a zaškolování

Přijímání a zaškolování zaměstnanců probíhá dle vnitřních předpisů OÚ Kvasice, které jsou k dispozici u starosty obce a vedoucího odboru.

Standard č. 6 - Profesní rozvoj zaměstnanců

Pověřená pracovnice se účastní školení a seminářů na dané téma dle aktualní nabídky krajského úřadu a vzdělávacích center.

Standard č. 7 - Prevence

Obecní úřad Kvasice monitoruje dění v obci v oblasti aktivit pro děti (rodiny s dětmi či při společenských akcích). Při své činnosti úzce spolupracuje s Městský úřadem v Kroměříži a dále se subjekty, které svou činnost, zaměřenou na preventivní aktivity, realizují na území obce. Zejména se jedná o:

 • Mateřská škola
 • Základní škola
 • Policie ČR
 • Zdravotní pediatrické středisko
 • Jiné subjekty např. poskytovatelé sociálních služeb

Tým pro děti a mládež nebyl ustaven. Z jednání se subjekty je vždy pořízen stručný záznam, který se ukládá v kanceláři pracovnice pověřené SPOD.

Standard č. 8 - Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

 Oznámení případu je možné učinit na podatelně obecního úřadu osobně, emailem, telefonicky, datovou schránkou. Každý jednotlivý případ bude okamžitě zaevidován dle Zákona o SPOD a Směrnice MPSV č.j. 2013/26780-21 ze dne 19.9.2013 upravující rozsah evidence a obsah spisové dokumentace. Oznámení přijímá starosta nebo nebo referentka, kteří pak postupují dle pravidel obecního úřadu.

Případ je zaregistrován do rejstříku a ihned dojde k vyhodnocení naléhavosti případu starostou nebo referentkou. V případě ohrožení života a zdraví dítěte je neprodleně přijato opatření k zajištění dítěte a poskytnutí neodkladné péče dítěti. Dále je kontaktován Městský úřad v Kroměříži. Informaci a podnět ohledně možného ohrožení dítěte může obecní úřad obdržet rovněž od kterékoliv fyzické osoby (§ 8 odst. 1 zákona o SPOD ), a nebo např. ze školy, od lékaře, policie či jiného subjektu. Na obecní úřad se může s žádostí o pomoc obrátit i samo dítě, a to bez vědomí rodičů ( § 8 odst.1 zákona  o SPOD )

Případ je možno oznámit:

 • Poštou na adresu: Obecní úřad Kvasice, nám. A.Dohnala 18,768 21  Kvasice;
 • Osobně;
 • Telefonicky na čísle: 573 358 011(ústředna), 573 333 743 (K.Willertová)
 • Emailem přes elektronickou podatelnu podatelna@kvasice.cz, nebo willertova@kvasice.cz
 • Datovou schránkou: ID datové schránky: quhbdab

Pravidla pro vyhodnocení naléhavosti případu:

V případě ohrožení života a zdraví dítěte je neprodleně přijímáno opatření k zajištění dítěte (tj. poskytnutí zejména neodkladné péče dítěti) a kontaktován Městský úřad Kroměříž.

Standard č. 9 - Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

Při jednání s klientem dodržuje orgán sociálně-právní ochrany základní principy výkonu sociálně-právní ochrany zejména

- respektuje individuální přístup ke všem klientům,

- vychází z individuálních potřeb každého klienta,

- podporuje samostatnost klientů,

- uplatňuje individuální přístup k potřebám každého klienta,

- motivuje k péči o děti,

- posiluje sociální začleňování klientů,

- důsledně dodržuje lidská práva a základních svobody,

- podporuje kontakt s přirozeným sociálním prostředím,

- informuje klienta o postupech používaných při výkonu sociálně-právní ochrany.

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje služby potřebné pro jednání s osobami se specifickými potřebami, nebo má dojednanou spolupráci s fyzickými osobami a právnickými osobami, které tyto služby zajistí externě.

Zaměstnanci obecního úřadu znají a při výkonu sociálně-právní ochrany respektují Listinu základních práv a svobod, Úmluvu o právech dítěte, obecná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, atd.

V případě osob se specifickými potřebami jsou využívány veškeré dostupné formy komunikace, k jednání jsou přizváni zástupci právnických či fyzických osob, které jsou schopny komunikaci facilitovat (zejm. se jedná o tlumočníky do znakové řeči, podpůrce osob apod.)

Standard č. 10 - Kontrola případu

Kontrola je prováděna dle potřeby a četnosti případů řešených v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Standard č. 11 - Rizikové a nouzové situace

Zaměstnanci zařazení v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany jsou připraveni na výskyt rizikových a nouzových situací a jsou prokazatelně seznámeni se situacemi, které mohou nastat v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany včetně postupů při jejich řešení včetně možnosti rizika zranění zaměstnance při zajišťování opatření ve prospěch dítěte podle § 15 a 37 zákona –  agresivní klient – jednání s ním se účastní minimálně dva pracovníci nebo je přivolána státní policie.

Standard č. 12 - Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochraně dětí

 O dětech, které jsou zařazeny v evidenci obecního úřadu, vede obecní úřad Kvasice spisovou dokumentaci dle § 56 zákona č. 359/199Sb. a čl. 34 a 35 prováděcí Směrnice MPSV č.j. 2013/26780-21 ze dne 19. 9. 2013.

Záznamy orgánu sociálně-právní ochrany jsou vedeny takovým způsobem, aby byly srozumitelné pro klienta.

Standard č. 13 - Vyřizování a podávání stížností

Pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností jsou k dispozici na webových stránkách obecního úřadu a k dispozici přímo na obecním úřadu, kde jsou klienti a další osoby informováni i o možnosti podat stížnost, a to způsobem srozumitelným klientům a dalším osobám.

Standard č. 14 - Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

Obecní úřad úzce spolupracuje s obecním úřadem obce s rozšířenou působností  tj. Městským úřadem v Kroměříži, který je klíčovým článkem v soustavě orgánů sociálně--právní ochrany dětí.

Zpracovala: Mgr. Kamila Willertová, referentka OÚ Kvasice

Schválil: Lubomír Musil, starosta obce Kvasice

Datum: 1.11.2015

Úřad

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
jasno 27 °C 14 °C
neděle 23. 6. déšť 26/17 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 25/15 °C
úterý 25. 6. slabý déšť 21/14 °C

Překlad (translations)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

V obraze

googleplay

app store

 • 1141první písemná zmínka
 • 2206počet obyvatel
 • 185nadmořská výška (m n. m.)
 • 1106katastrální výměra (ha)