Vzhled: základní | textový | pro slabozraké

archiv: 2006 | 2007

Zápis a usnesení zastupitelstva obce

Usnesení ZO č.16

vyvěšeno: 14.04.2006

U s n e s e n í
z 16.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konané dne 4.dubna 2006 v 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Kvasice

164/ ZO bere na vědomí zprávu z rady obce.

165/ ZO schvaluje vyvěšení záměru na odprodej pozemku parc.č. 196/16 v k.ú.Kvasice u bytového domu v ul.Tlumačovská čp.315 v Kvasicích.

166/ ZO schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 1498/1 v k.ú.Kvasice o rozloze 135 m2 pro p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za odhadní cenu.

167/ZO neschvaluje odprodej části pozemku parc.č. 1523/33 v.k.ú.Kvasice v rozsahu asi 229 m2 p.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

168/ ZO schvaluje smlouvu mezi ČR-Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje a Obcí Kvasice o bezúplatném převodu tří radiostanic pro potřeby SDH Kvasice.

169/ ZO schvaluje odprodej části stavby a části pozemku parc.č. 29/1 v k.ú.Kvasice p.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx podle přiloženého náčrtu za podmínek odprodeje předcházejících budov a pozemků ve Starém Dvoře.

170/ ZO neschvaluje přidělení finančních prostředků ve výši 4.000,-Kč p.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na úhradu nájmu tělocvičny ZŠ Kvasice pro zdravotní čínské cvičení.

171/ ZO schvaluje roční účetní závěrku ZŠ Kvasice za rok 2005 ve výši 42.032,22 Kč a tento hosp.výsledek přiděluje do rezervního fondu, a schvaluje vnitřní audit zde dne 27.3.2006.

172/ ZO schvaluje roční účetní závěrku MŠ Kvasice za rok 2005 ve výši 225.020,79 Kč a tento hosp.výsledek přiděluje do rezervního fondu, a schvaluje vnitřní audit ze dne 23.3.2006.

173/ ZO schvaluje Dodatek č.1 Mandátní smlouvy č.01/2005 a pověřuje starostu podpisem dodatku mandátní smlouvy.

174/ ZO schvaluje smlouvu č.17/2006 na zpracování investičního záměru pro akci „Rekonstrukce ZŠ Kvasice – III.etapa (pro rok 2007)“ mezi Obcí Kvasice a REALKA-Rubíček s.r.o., Masarykovo nám. 9, Kroměříž.

175/ ZO schvaluje smlouvu č.02/06/S na dodání projektových podkladů a zadání v rozsahu akce zpracování investičního záměru „Rekonstrukce ZŠ Kvasice – III.etapa“ (pro rok 2007) mezi Obcí Kvasice a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

176/ ZO schvaluje kupní smlouvu na odprodej STL plynovod, lokalita „Starý Dvůr“, parc.č. 29/1, 1849 v k.ú.Kvasice Jihomoravské plynárenské, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno za cenu 150.000,-Kč a schvaluje smlouvu na zřízení věcného břemene na výše uvedené pozemky ve vlastnictví Obce Kvasice a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.

177/ ZO schvaluje rozpočtové opatření Obce Kvasice č.3/2006.

178/ ZO pověřuje Radu obce Kvasice prováděním rozpočtových opatření rozpočtu pro rok 2006.

179/ ZO schvaluje, že odpisy týkající se příspěvkové organizace ZŠ Kvasice jak v příjmech, tak i ve výdajích budou provedeny jen účetní formou.

180/ ZO schvaluje podle § 84, odst. 2, písm. r) zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákona o obcích“) a podle nařízení vlády č.502/2006 Sb., přílohy č.1 při počtu obyvatel obce Kvasice 2 269 k 1.1.2006 výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva s účinnosti od 1.3.2006 se zpětným vyplacením od 1.1.2006 nejpozději do 30.4.2006 a to, pro místostarostku podle sl. 7 a 9, pro ostatní členy rady, předsedy výborů nebo komisí a předsedy zvláštních orgánů podle sl. 10, 11, 12 a 14 přílohy, ostatním neuvolněným členům zastupitelstva nezařazených do rady obce, výborů a komisí podle sl. 13 a 14 přílohy, u souběhu funkcí neuvolněného člena zastupitelstva se postupuje podle § 77, odst. 3, písm. b) zákona o obcích.

181/ ZO schvaluje podle § 84, odst. 2, písm. y) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o obcích“) stanovit s účinností od 1.3.2006 se zpětným vyplacením od 1.1.2006 nejpozději do 30.4.2006 předsedům a členům výborů, komisí a zvláštních orgánů obce, kteří nejsou členy zastupitelstva a to, předsedům ve výši 950,-Kč, členům výborů a komisí 320,-Kč a členům zvláštního orgánu obce (přestupková komise) ve výši 650,-Kč.

182/ ZO schvaluje smlouvu o provedení exekuce č.Ex 227/06 mezi Obcí Kvasice a soudním exekutorem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o provedení exekuce u xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Kvasice dne 4.dubna 2006
Libuše Staňková Zdeněk Kohout
místostarosta starosta obce

Vyhledávání

Letecký pohled

Letecký pohled

Kvasický ořešák - stromu roku ČR

Obecní úřad

Adresa:
Obec Kvasice
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Telefon:
573 358 011

Datová schránka:
quhbdab

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7.00 až 17.00
Polední přestávka:
11.30 až 12.30


IČ: 00287385
DIČ: CZ00287385

Hlášení rozhlasu

Vyvìšené dokumenty

aktuální poèet vyvìšených dokumentù je: 45
zobrazit dokumenty

Zajímavé odkazy

Portál Východní Morava
Turistické informace z regionu

Zlínský kraj
Oficiální web krajského úřadu

Portal.gov.cz
Na úřad přes internet

ePUSA
Elektronický portál samospráv

VirtualTravel.cz
Virtuální prohlídky

Evropská databanka
Informace o firmách

Napajedlaci.cz
Počasí v regionu

Farní kronika Kvasice
Digitalizace farní kroniky

Zasílání novinek na email, mobil

Chcete být informování o každé aktualizaci www stránek obce Kvasice? Registrujte svojí emailovou adresu do služby zasílání novinek na email. Registraèní formuláø zde.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštìvnost stránek


Obec Kvasice • Usnesení ZO č.16
Vzhled: základní | textový | pro slabozraké

archiv: 2006 | 2007

Zápis a usnesení zastupitelstva obce

Usnesení ZO č.16

vyvěšeno: 14.04.2006

U s n e s e n í
z 16.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konané dne 4.dubna 2006 v 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Kvasice

164/ ZO bere na vědomí zprávu z rady obce.

165/ ZO schvaluje vyvěšení záměru na odprodej pozemku parc.č. 196/16 v k.ú.Kvasice u bytového domu v ul.Tlumačovská čp.315 v Kvasicích.

166/ ZO schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 1498/1 v k.ú.Kvasice o rozloze 135 m2 pro p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za odhadní cenu.

167/ZO neschvaluje odprodej části pozemku parc.č. 1523/33 v.k.ú.Kvasice v rozsahu asi 229 m2 p.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

168/ ZO schvaluje smlouvu mezi ČR-Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje a Obcí Kvasice o bezúplatném převodu tří radiostanic pro potřeby SDH Kvasice.

169/ ZO schvaluje odprodej části stavby a části pozemku parc.č. 29/1 v k.ú.Kvasice p.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx podle přiloženého náčrtu za podmínek odprodeje předcházejících budov a pozemků ve Starém Dvoře.

170/ ZO neschvaluje přidělení finančních prostředků ve výši 4.000,-Kč p.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na úhradu nájmu tělocvičny ZŠ Kvasice pro zdravotní čínské cvičení.

171/ ZO schvaluje roční účetní závěrku ZŠ Kvasice za rok 2005 ve výši 42.032,22 Kč a tento hosp.výsledek přiděluje do rezervního fondu, a schvaluje vnitřní audit zde dne 27.3.2006.

172/ ZO schvaluje roční účetní závěrku MŠ Kvasice za rok 2005 ve výši 225.020,79 Kč a tento hosp.výsledek přiděluje do rezervního fondu, a schvaluje vnitřní audit ze dne 23.3.2006.

173/ ZO schvaluje Dodatek č.1 Mandátní smlouvy č.01/2005 a pověřuje starostu podpisem dodatku mandátní smlouvy.

174/ ZO schvaluje smlouvu č.17/2006 na zpracování investičního záměru pro akci „Rekonstrukce ZŠ Kvasice – III.etapa (pro rok 2007)“ mezi Obcí Kvasice a REALKA-Rubíček s.r.o., Masarykovo nám. 9, Kroměříž.

175/ ZO schvaluje smlouvu č.02/06/S na dodání projektových podkladů a zadání v rozsahu akce zpracování investičního záměru „Rekonstrukce ZŠ Kvasice – III.etapa“ (pro rok 2007) mezi Obcí Kvasice a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

176/ ZO schvaluje kupní smlouvu na odprodej STL plynovod, lokalita „Starý Dvůr“, parc.č. 29/1, 1849 v k.ú.Kvasice Jihomoravské plynárenské, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno za cenu 150.000,-Kč a schvaluje smlouvu na zřízení věcného břemene na výše uvedené pozemky ve vlastnictví Obce Kvasice a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.

177/ ZO schvaluje rozpočtové opatření Obce Kvasice č.3/2006.

178/ ZO pověřuje Radu obce Kvasice prováděním rozpočtových opatření rozpočtu pro rok 2006.

179/ ZO schvaluje, že odpisy týkající se příspěvkové organizace ZŠ Kvasice jak v příjmech, tak i ve výdajích budou provedeny jen účetní formou.

180/ ZO schvaluje podle § 84, odst. 2, písm. r) zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákona o obcích“) a podle nařízení vlády č.502/2006 Sb., přílohy č.1 při počtu obyvatel obce Kvasice 2 269 k 1.1.2006 výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva s účinnosti od 1.3.2006 se zpětným vyplacením od 1.1.2006 nejpozději do 30.4.2006 a to, pro místostarostku podle sl. 7 a 9, pro ostatní členy rady, předsedy výborů nebo komisí a předsedy zvláštních orgánů podle sl. 10, 11, 12 a 14 přílohy, ostatním neuvolněným členům zastupitelstva nezařazených do rady obce, výborů a komisí podle sl. 13 a 14 přílohy, u souběhu funkcí neuvolněného člena zastupitelstva se postupuje podle § 77, odst. 3, písm. b) zákona o obcích.

181/ ZO schvaluje podle § 84, odst. 2, písm. y) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o obcích“) stanovit s účinností od 1.3.2006 se zpětným vyplacením od 1.1.2006 nejpozději do 30.4.2006 předsedům a členům výborů, komisí a zvláštních orgánů obce, kteří nejsou členy zastupitelstva a to, předsedům ve výši 950,-Kč, členům výborů a komisí 320,-Kč a členům zvláštního orgánu obce (přestupková komise) ve výši 650,-Kč.

182/ ZO schvaluje smlouvu o provedení exekuce č.Ex 227/06 mezi Obcí Kvasice a soudním exekutorem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o provedení exekuce u xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Kvasice dne 4.dubna 2006
Libuše Staňková Zdeněk Kohout
místostarosta starosta obce

Vyhledávání

Letecký pohled

Letecký pohled

Kvasický ořešák - stromu roku ČR

Obecní úřad

Adresa:
Obec Kvasice
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Telefon:
573 358 011

Datová schránka:
quhbdab

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7.00 až 17.00
Polední přestávka:
11.30 až 12.30


IČ: 00287385
DIČ: CZ00287385

Hlášení rozhlasu

Vyvìšené dokumenty

aktuální poèet vyvìšených dokumentù je: 45
zobrazit dokumenty

Zajímavé odkazy

Portál Východní Morava
Turistické informace z regionu

Zlínský kraj
Oficiální web krajského úřadu

Portal.gov.cz
Na úřad přes internet

ePUSA
Elektronický portál samospráv

VirtualTravel.cz
Virtuální prohlídky

Evropská databanka
Informace o firmách

Napajedlaci.cz
Počasí v regionu

Farní kronika Kvasice
Digitalizace farní kroniky

Zasílání novinek na email, mobil

Chcete být informování o každé aktualizaci www stránek obce Kvasice? Registrujte svojí emailovou adresu do služby zasílání novinek na email. Registraèní formuláø zde.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštìvnost stránek