Vzhled: základní | textový | pro slabozraké

archiv: 2006 | 2007

Zápis a usnesení zastupitelstva obce

Jednací řád Zastupitelstva obce Kvasice

vyvěšeno: 23.11.2006

Jednací řád Zastupitelstva obce v Kvasicích


Zastupitelstvo obce Kvasice se usneslo v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů s účinností od 2.listopadu 2006 /dále jen zákon/, na tomto svém jednacím řádu:


Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, hlasování, přijímání usnesení, jakož i další otázky spojené se zasedáním zastupitelstva obce.
2. O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách jednání, rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona.

Čl. 2

Pravomoci zastupitelstva obce

1. Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84, § 85, § 36 zákona
2. Zastupitelstvo obce rozhoduje o dalších věcech v samostatné působnosti, které si vyhradí.

Čl. 3

Členové zastupitelstva obce

1. Zastupitelstvo obce je složeno celkem z 15 členů.
2. Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením. Ke zvolení dojde ukončením hlasování ( § 69, odst. 1 zákona).
3. Člen zastupitelstva obce skládá na prvním zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Práv a povinností se člen zastupitelstva obce ujímá složením slibu ( §69, odst.2 a 3 zákona). Slib skládá před zastupitelstvem obce pronesením slova „slibuji“. Složení slibu potvrdí člen zastupitelstva obce svým podpisem.
4. Zánik mandátu:
- odmítnutím slibu člena zastupitelstva v obci nebo složením slibu s výhradami
- okamžikem podání písemné rezignace
- úmrtím člena zastupitelstva
- dnem nových voleb do zastupitelstva ( zák. č.152/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 55)
5. Výkon povinností vyplývajících z funkce člena zastupitelstva obce se považuje za výkon veřejné funkce (§ 70).
6. Člen zastupitelstva obce nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech vyplývajících z jeho pracovní náplně nebo jiného obdobného poměru.


a) Členovi zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn ze svého zaměstnání ( dále jen „dlouhodobě uvolněný člen zastupitelstva“), se zachovává pracovní nebo jiný obdobný poměr. Místo mzdy nebo jiné odměny za práci mu přísluší od obce odměna a další odměna podle prováděcích předpisů. Tato odměna přísluší i členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva a nebyl před tím v pracovním nebo jiném obdobném poměru.
b) Členovi zastupitelstva obce, který není pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněn ze svého zaměstnání, poskytne zaměstnavatel pro výkon funkce v rozsahu stanoveném obcí potřebné pracovní volno s náhradou mzdy. Členovi zastupitelstva obce, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru, poskytuje obec ze svých rozpočtových prostředků náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jeho funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo obce vždy na příslušný kalendářní rok (§ 71, odst 4).
c) Členům zastupitelstva obce uvedeným v odstavci b) poskytne obec za výkon funkce ještě odměnu stanovenou podle nařízení vlády.
d) Starostovi obce, který v době skončení funkčního období vykonává pravomoci podle § 107 odst.1 zákona, přísluší odměna podle § 75, odst.1 a odst.2.

7. Náhrada skutečných výdajů, které členovi zastupitelstva obce vzniknou v souvislosti s výkonem jeho funkce, mu náleží podle předpisů platných pro pracovníky v pracovním poměru.
8. Neuvolněným členům zastupitelstva přísluší odměna a další odměna podle prováděcích předpisů.
9. Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo:
a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím písemné návrhy na projednání
b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na další orgány obce a vedoucí organizací a zařízení, které obec založila nebo řídí, odpověď na ně mu musí být dána bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů.
c) požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce, informace musí být poskytnuty nejpozději do 30 dnů (§ 82).

10. Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popř. jiných orgánů obce ( § 83 zákona), je-li jejich členem a plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží.
11. Účast na jednáních stvrzují členové zastupitelstva obce podpisem do listiny přítomných.Čl. 4

Příprava zasedání zastupitelstva obce

1. Přípravu jednání zastupitelstva obce organizuje starosta obce podle návrhu programu obvykle projednaného radou obce, přitom stanoví zejména:

a) den, měsíc, rok, hodinu, místo jednání a návrh programu jednání
b) odpovědnost za zpracování a předložení zpráv.

2. Právo předkládat návrhy k projednání na jednání zastupitelstva obce mají jeho členové. Písemná forma návrhu není podmínkou, je-li návrh uveden v zápisu z jednání zastupitelstva obce. Jinak je třeba podat návrh písemně.
3. Písemné materiály určené pro jednání zastupitelstva obce předkládá navrhovatel v počtu 17 výtisků. Termíny doručení písemných materiálů pro jednání zastupitelstva jsou nejpozději 6 dnů předem, v odůvodněných případech nejpozději 2 dny před dnem jednání ( např. poslední zasedání rady) zcela vyjímečně přímo na zasedání zastupitelstva.
4. Předkladatel odpovídá za to, že jím předkládaný materiál je v souladu s obecně závaznými předpisy.
5. Materiály pro jednání zastupitelstva obce obsahují zejména:
a) název materiálu (zprávy)
b) případně usnesení rady obce
c) odůvodnění navrhovaných opatření, popř. jejich ekonomické důsledky
6. Zápis a usnesení z předchozího zasedání jsou při zasedání zastupitelstva obce vyloženy k nahlédnutí u zapisovatele.

čl. 5

Svolávání zasedání zastupitelstva obce

1. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Rozhoduje o věcech stanovených v díle 2, § 84 – 85 zákona.
2. Zasedání zastupitelstva obce svolává starosta.
3. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce nejpozději do 14 dnů, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje ( zasedání zastupitelstva se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu, § 92). Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva učiní tak, jiný člen zastupitelstva.
4. Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná. Obecní úřad informuje občany o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce způsobem v místě obvyklým, tj. na úřední desce 7 dní před zasedáním (§ 93)a vyhlášením v obecním rozhlase, nejméně dva dny před zasedáním.

Čl. 6

Jednání zastupitelstva obce
1. Zasedání zastupitelstva obce zpravidla řídí starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta, na něhož přecházejí všechna práva a povinnosti vyplývající z tohoto jednacího řádu pro starostu.
2. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva nebo v průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva a do 15 dnů svolá jeho náhradní zasedání (§ 92, odst.3).
3. Starosta zahajuje jednání ve stanovenou hodinu, když je podle prezenční listiny v jednací síni přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.
4. Sčitatelem hlasů při všech zasedáních zastupitelstva mimo tajné volby, kdy sčítá hlasy volební komise, se tímto určuje místostarosta. Při jeho nepřítomnosti jiný pověřený člen zastupitelstva.
5. Starosta na začátku jednání v procedurální části:
- konstatuje počet přítomných členů zastupitelstva
- nechá schválit program jednání včetně dodatků
- ověřovatele zápisu
- navrhuje členy návrhové komise pro přípravu návrhu usnesení a nechá o nich hlasovat
6. Zapisovatelem, pořizujícím zápis při zasedáních zastupitelstva, se určuje pracovník obecního úřadu.
7. Tříčlenná návrhová komise je volena z řad členů zastupitelstva na začátku jednání.
8. Ověřovateli zápisu ze všech zasedání zastupitelstva se volí vždy dva členové zastupitelstva.
9. Návrh na usnesení připravuje rada obce a konečné znění upravuje návrhová komise.
10. Diskuse členů zastupitelstva vždy probíhá ke každé zprávě každého bodu programu samostatně. V tomto bodě se mohou k tématu rovněž vyjádřit pracovníci OÚ, pokud se příspěvek týká projednávaného tématu.
11. Usnesení se vždy přijímá ke každému bodu programu samostatně ihned po jeho projednání a ukončení diskuse k němu.
12. Ověřený zápis a usnesení proti němuž nebyly na zasedání podány námitky, se pokládá za schválený. O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva po vyjádření starosty a ověřovatelů zápisu.
13. Na zasedání zastupitelstva může být jednáno o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo souhlas. Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení, o něm i o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo hlasováním. Doplnění programu schvaluje zastupitelstvo hlasováním.
14. Požádá-li o to písemně člen zastupitelstva, může starosta zařadit požadovaný bod do programu nejbližšího jednání zastupitelstva. Nevyhoví-li, musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom zastupitelstvo hlasováním při schvalování programu.
15. Usnesení a zápisy z jednání rady obce jsou k dispozici k nahlédnutí členům
zastupitelstva obce. Na nejbližším zasedání je zastupitelstvo informováno o činnosti
rady a členové rady obce odpoví na dotazy a připomínky týkající se těchto usnesení.
Zastupitelstvo přijímá připomínky hlasováním.
16. Starosta vždy předkládá nejbližšímu zasedání zastupitelstva k rozhodnutí usnesení
rady v otázkách samostatné působnosti obce, jehož výkon byl starostou pozastaven,
měl-li za to, že je nesprávné. Je povinen věc vysvětlit a zdůvodnit předkládaný návrh.
Zastupitelstvo ve věci rozhodne hlasováním.
17. Nikdo nesmí rušit starostu ani jiného řečníka, kterému bylo uděleno slovo, při jeho
projevu. Nemluví-li však řečník k věci, může mu starosta (předsedající) slovo
odejmout.
18. Ruší-li někdo z občanů zasedání, může být starostou vykázán ze zasedací síně.
19. Předkladatel zprávy má právo na úvodní slovo.
20. Do diskuse k jednotlivým bodům programu se přihlašují členové zastupitelstva
zvednutím ruky. Diskutujícím uděluje starosta (předsedající) slovo v pořadí, jak se
přihlásili do diskuse.
21. V kterémkoli stádiu jednání musí starosta udělit slovo členu zastupitelstva, který
namítá porušení jednacího řádu či platných právních předpisů.
22. Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jiný určený
zástupce, senátor, poslanec, nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno (§ 93,
odst.3).
23. Zastupitelstvo obce se může podle průběhu jednání usnést na omezujících opatřeních,
např., že se doba diskusního vystoupení časově omezuje.
24. Starosta nebo řídící schůze udělí slovo též přítomnému občanovi i pracovníkovi
OÚ ve smyslu § 16 a 17 zákona, pokud se jeho příspěvek týká právě projednávané
zprávy bodu programu jednání.
25. Připomínky a náměty občanů jsou zařazeny před bodem sumarizace usnesení v rámci diskuse.
Starosta nebo řídící schůze může omezit délku této diskuse, případně ji ukončit.
26. Návrh na ukončení diskuse ke každé zprávě každého bodu programu může podat
kterýkoliv člen zastupitelstva, o jeho návrhu se hlasuje bez diskuse.
27. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který musí být vyhotoven
do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva obce. Podepisuje jej starosta obce a
určení ověřovatelé (§ 95).
28. V zápisu se uvádí:
? den, měsíc, rok a místo jednání
? hodina zahájení a ukončení
? doba přerušení
? počet přítomných členů zastupitelstva obce, včetně pozdního příchodu nebo dřívějšího odchodu člena zastupitelstva obce
? program jednání
? řídící jednání
? průběh diskusí se jmény diskutujících
? podané dotazy, návrhy a připomínky
? výsledky hlasování
? další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva obce měly stát součástí zápisu
? nedílnou součástí zápisu je vlastnoručně podepsaná listina přítomných členů zastupitelstva obce.
29. Samostatně se vyhotovuje usnesení zastupitelstva, které zahrnuje všechna přijatá
usnesení k jednotlivým zprávám a bodům jednání zastupitelstva. Toto usnesení podepisuje
starosta a místostarosta. K zápisu a usnesení se zakládají všechny předložené písemné
zprávy projednávané na zasedání zastupitelstva, dle možností s originály podpisů
předkladatelů.
30. Zápis a usnesení zastupitelstva jsou veřejná a musí být uloženy na sekretariátě obecního
úřadu k nahlédnutí. Po uplynutí 5-ti let se tyto materiály předají okresnímu archivu
k archivaci.
31. Starosta spolu s místostarostou podepisuje obecně závazné vyhlášky schválené
zastupitelstvem obce.
32. Všechny obecně závazné vyhlášky zašle obecní úřad na Krajský úřad do jednoho týdne
po nabytí účinnosti.
Čl. 7

Orgány zastupitelstva obce

1. Zastupitelstvo zřizuje výbory finanční a kontrolní.
2. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva a počet členů je vždy lichý.
3. Výbory plní úkoly stanovené zákonem o obcích § 118 a 119.


Čl. 8

Přijímání usnesení a hlasování zastupitelstva obce

1. Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Příjímání usnesení se vždy děje hlasováním členů zastupitelstva.
2. Hlasování se provádí zpravidla veřejně. Tajně se hlasuje jen v případech přímo předepsaných zákonem nebo rozhodnutím zastupitelstva obce nadpoloviční většinou. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu nebo se lze zdržet hlasování.
3. K platnosti usnesení, rozhodnutí nebo volby je třeba vždy nadpoloviční většiny hlasů všech zvolených členů zastupitelstva.
4. Návrh usnesení vychází ze zpráv a z diskuse k jednotlivým zprávám a bodům programu zasedání zastupitelstva obce. Návrh usnesení ve variantních řešeních zpracuje rada obce, návrhová komise mění, doplňuje a upřesňuje na základě jednání zastupitelstva. O každém bodu usnesení se hlasuje zvláš? ihned po jeho projednání.
5. Pokud povaha usnesení nebo jiné skutečnosti vyžadují, aby se hlasovalo o jednotlivých slovech či větách usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování starosta (předsedající).
6. Pokud byly navrženy připomínky nebo pozměňující dodatky, které nejsou do návrhu předloženého návrhovou komisí zapracovány, dá starosta hlasovat nejdříve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.
7. V případě, že byl k předloženému návrhu podán protinávrh a po případné diskusi nebyl navrhovatelem vzat zpět, dá starosta (předsedající) hlasovat nejdříve o předloženém protinávrhu. Pokud protinávrh usnesení není hlasováním přijat, hlasuje se o původním návrhu.
8. V případě více protinávrhů usnesení se hlasuje v pořadí od posledního protinávrhu k prvnímu. Schválením jedné varianty se stávají ostatní bezpředmětnými a nebude o nich dále hlasováno.
9. Jestliže žádný předložený návrh usnesení nezískal potřebnou většinu, prohlásí starosta návrh za odmítnutý. Nepřijetí usnesení k předložené zprávě nevylučuje možnost zařadit tutéž zprávu či návrh na některé z dalších zasedání zastupitelstva obce, bude-li zařazena do schváleného programu. Obdobně může být znovu projednána i zpráva či návrh, ke které bylo dříve na zasedání zastupitelstva obce přijato usnesení.
10. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a případně způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů.
11. Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, radě obce, výborům, jiným členům zastupitelstva, vedoucím odborů obecního úřadu a vedoucím organizací zřízených obcí.
12. Za kontrolu plnění usnesení odpovídá rada obce. Místostarosta předkládá zastupitelstvu zprávy o plněných a nesplněných usneseních zastupitelstva na nejbližším zasedání zastupitelstva po uplynutí stanoveného termínu.

Čl. 9

Dotazy členů zastupitelstva obce

1. Členové zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na další orgány obce v samostatné působnosti a vedoucí organizací a zařízení, které obec založila nebo řídí.
2. Na dotaz a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně, připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, odpoví nejpozději do 30 dnů.
3. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo.
4. Uplatněné dotazy na jednání zastupitelstva se zaznamenávají v zápise.

Čl. 10

Ukončení zasedání zastupitelstva obce

Starosta (předsedající) prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesne-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, pokud nastaly skutečnosti znemožňující nerušené jednání, v těchto případech zasedání svolá znovu do 14-ti dnů.

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky nebo vydání nového jednacího řádu v písemné formě schvaluje zastupitelstvo obce.
2. Tento jednací řád byl schválen usnesením číslo 11 ze dne 2.listopadu 2006.
3. Ruší se jednací řád obecního zastupitelstva, schválený v roce 2003 se svými dodatky.
4. Jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení v zastupitelstvu.


Božena Konečná Lubomír Musil
místostarosta obce starosta obce

Vyhledávání

Letecký pohled

Letecký pohled

Kvasický ořešák - stromu roku ČR

Obecní úřad

Adresa:
Obec Kvasice
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Telefon:
573 358 011

Datová schránka:
quhbdab

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7.00 až 17.00
Polední přestávka:
11.30 až 12.30


IČ: 00287385
DIČ: CZ00287385

Hlášení rozhlasu

Vyvìšené dokumenty

aktuální poèet vyvìšených dokumentù je: 45
zobrazit dokumenty

Zajímavé odkazy

Portál Východní Morava
Turistické informace z regionu

Zlínský kraj
Oficiální web krajského úřadu

Portal.gov.cz
Na úřad přes internet

ePUSA
Elektronický portál samospráv

VirtualTravel.cz
Virtuální prohlídky

Evropská databanka
Informace o firmách

Napajedlaci.cz
Počasí v regionu

Farní kronika Kvasice
Digitalizace farní kroniky

Zasílání novinek na email, mobil

Chcete být informování o každé aktualizaci www stránek obce Kvasice? Registrujte svojí emailovou adresu do služby zasílání novinek na email. Registraèní formuláø zde.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštìvnost stránek


Obec Kvasice • Jednací řád Zastupitelstva obce Kvasice
Vzhled: základní | textový | pro slabozraké

archiv: 2006 | 2007

Zápis a usnesení zastupitelstva obce

Jednací řád Zastupitelstva obce Kvasice

vyvěšeno: 23.11.2006

Jednací řád Zastupitelstva obce v Kvasicích


Zastupitelstvo obce Kvasice se usneslo v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů s účinností od 2.listopadu 2006 /dále jen zákon/, na tomto svém jednacím řádu:


Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, hlasování, přijímání usnesení, jakož i další otázky spojené se zasedáním zastupitelstva obce.
2. O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách jednání, rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona.

Čl. 2

Pravomoci zastupitelstva obce

1. Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84, § 85, § 36 zákona
2. Zastupitelstvo obce rozhoduje o dalších věcech v samostatné působnosti, které si vyhradí.

Čl. 3

Členové zastupitelstva obce

1. Zastupitelstvo obce je složeno celkem z 15 členů.
2. Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením. Ke zvolení dojde ukončením hlasování ( § 69, odst. 1 zákona).
3. Člen zastupitelstva obce skládá na prvním zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Práv a povinností se člen zastupitelstva obce ujímá složením slibu ( §69, odst.2 a 3 zákona). Slib skládá před zastupitelstvem obce pronesením slova „slibuji“. Složení slibu potvrdí člen zastupitelstva obce svým podpisem.
4. Zánik mandátu:
- odmítnutím slibu člena zastupitelstva v obci nebo složením slibu s výhradami
- okamžikem podání písemné rezignace
- úmrtím člena zastupitelstva
- dnem nových voleb do zastupitelstva ( zák. č.152/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 55)
5. Výkon povinností vyplývajících z funkce člena zastupitelstva obce se považuje za výkon veřejné funkce (§ 70).
6. Člen zastupitelstva obce nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech vyplývajících z jeho pracovní náplně nebo jiného obdobného poměru.


a) Členovi zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn ze svého zaměstnání ( dále jen „dlouhodobě uvolněný člen zastupitelstva“), se zachovává pracovní nebo jiný obdobný poměr. Místo mzdy nebo jiné odměny za práci mu přísluší od obce odměna a další odměna podle prováděcích předpisů. Tato odměna přísluší i členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva a nebyl před tím v pracovním nebo jiném obdobném poměru.
b) Členovi zastupitelstva obce, který není pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněn ze svého zaměstnání, poskytne zaměstnavatel pro výkon funkce v rozsahu stanoveném obcí potřebné pracovní volno s náhradou mzdy. Členovi zastupitelstva obce, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru, poskytuje obec ze svých rozpočtových prostředků náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jeho funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo obce vždy na příslušný kalendářní rok (§ 71, odst 4).
c) Členům zastupitelstva obce uvedeným v odstavci b) poskytne obec za výkon funkce ještě odměnu stanovenou podle nařízení vlády.
d) Starostovi obce, který v době skončení funkčního období vykonává pravomoci podle § 107 odst.1 zákona, přísluší odměna podle § 75, odst.1 a odst.2.

7. Náhrada skutečných výdajů, které členovi zastupitelstva obce vzniknou v souvislosti s výkonem jeho funkce, mu náleží podle předpisů platných pro pracovníky v pracovním poměru.
8. Neuvolněným členům zastupitelstva přísluší odměna a další odměna podle prováděcích předpisů.
9. Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo:
a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím písemné návrhy na projednání
b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na další orgány obce a vedoucí organizací a zařízení, které obec založila nebo řídí, odpověď na ně mu musí být dána bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů.
c) požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce, informace musí být poskytnuty nejpozději do 30 dnů (§ 82).

10. Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popř. jiných orgánů obce ( § 83 zákona), je-li jejich členem a plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží.
11. Účast na jednáních stvrzují členové zastupitelstva obce podpisem do listiny přítomných.Čl. 4

Příprava zasedání zastupitelstva obce

1. Přípravu jednání zastupitelstva obce organizuje starosta obce podle návrhu programu obvykle projednaného radou obce, přitom stanoví zejména:

a) den, měsíc, rok, hodinu, místo jednání a návrh programu jednání
b) odpovědnost za zpracování a předložení zpráv.

2. Právo předkládat návrhy k projednání na jednání zastupitelstva obce mají jeho členové. Písemná forma návrhu není podmínkou, je-li návrh uveden v zápisu z jednání zastupitelstva obce. Jinak je třeba podat návrh písemně.
3. Písemné materiály určené pro jednání zastupitelstva obce předkládá navrhovatel v počtu 17 výtisků. Termíny doručení písemných materiálů pro jednání zastupitelstva jsou nejpozději 6 dnů předem, v odůvodněných případech nejpozději 2 dny před dnem jednání ( např. poslední zasedání rady) zcela vyjímečně přímo na zasedání zastupitelstva.
4. Předkladatel odpovídá za to, že jím předkládaný materiál je v souladu s obecně závaznými předpisy.
5. Materiály pro jednání zastupitelstva obce obsahují zejména:
a) název materiálu (zprávy)
b) případně usnesení rady obce
c) odůvodnění navrhovaných opatření, popř. jejich ekonomické důsledky
6. Zápis a usnesení z předchozího zasedání jsou při zasedání zastupitelstva obce vyloženy k nahlédnutí u zapisovatele.

čl. 5

Svolávání zasedání zastupitelstva obce

1. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Rozhoduje o věcech stanovených v díle 2, § 84 – 85 zákona.
2. Zasedání zastupitelstva obce svolává starosta.
3. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce nejpozději do 14 dnů, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje ( zasedání zastupitelstva se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu, § 92). Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva učiní tak, jiný člen zastupitelstva.
4. Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná. Obecní úřad informuje občany o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce způsobem v místě obvyklým, tj. na úřední desce 7 dní před zasedáním (§ 93)a vyhlášením v obecním rozhlase, nejméně dva dny před zasedáním.

Čl. 6

Jednání zastupitelstva obce
1. Zasedání zastupitelstva obce zpravidla řídí starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta, na něhož přecházejí všechna práva a povinnosti vyplývající z tohoto jednacího řádu pro starostu.
2. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva nebo v průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva a do 15 dnů svolá jeho náhradní zasedání (§ 92, odst.3).
3. Starosta zahajuje jednání ve stanovenou hodinu, když je podle prezenční listiny v jednací síni přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.
4. Sčitatelem hlasů při všech zasedáních zastupitelstva mimo tajné volby, kdy sčítá hlasy volební komise, se tímto určuje místostarosta. Při jeho nepřítomnosti jiný pověřený člen zastupitelstva.
5. Starosta na začátku jednání v procedurální části:
- konstatuje počet přítomných členů zastupitelstva
- nechá schválit program jednání včetně dodatků
- ověřovatele zápisu
- navrhuje členy návrhové komise pro přípravu návrhu usnesení a nechá o nich hlasovat
6. Zapisovatelem, pořizujícím zápis při zasedáních zastupitelstva, se určuje pracovník obecního úřadu.
7. Tříčlenná návrhová komise je volena z řad členů zastupitelstva na začátku jednání.
8. Ověřovateli zápisu ze všech zasedání zastupitelstva se volí vždy dva členové zastupitelstva.
9. Návrh na usnesení připravuje rada obce a konečné znění upravuje návrhová komise.
10. Diskuse členů zastupitelstva vždy probíhá ke každé zprávě každého bodu programu samostatně. V tomto bodě se mohou k tématu rovněž vyjádřit pracovníci OÚ, pokud se příspěvek týká projednávaného tématu.
11. Usnesení se vždy přijímá ke každému bodu programu samostatně ihned po jeho projednání a ukončení diskuse k němu.
12. Ověřený zápis a usnesení proti němuž nebyly na zasedání podány námitky, se pokládá za schválený. O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva po vyjádření starosty a ověřovatelů zápisu.
13. Na zasedání zastupitelstva může být jednáno o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo souhlas. Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení, o něm i o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo hlasováním. Doplnění programu schvaluje zastupitelstvo hlasováním.
14. Požádá-li o to písemně člen zastupitelstva, může starosta zařadit požadovaný bod do programu nejbližšího jednání zastupitelstva. Nevyhoví-li, musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom zastupitelstvo hlasováním při schvalování programu.
15. Usnesení a zápisy z jednání rady obce jsou k dispozici k nahlédnutí členům
zastupitelstva obce. Na nejbližším zasedání je zastupitelstvo informováno o činnosti
rady a členové rady obce odpoví na dotazy a připomínky týkající se těchto usnesení.
Zastupitelstvo přijímá připomínky hlasováním.
16. Starosta vždy předkládá nejbližšímu zasedání zastupitelstva k rozhodnutí usnesení
rady v otázkách samostatné působnosti obce, jehož výkon byl starostou pozastaven,
měl-li za to, že je nesprávné. Je povinen věc vysvětlit a zdůvodnit předkládaný návrh.
Zastupitelstvo ve věci rozhodne hlasováním.
17. Nikdo nesmí rušit starostu ani jiného řečníka, kterému bylo uděleno slovo, při jeho
projevu. Nemluví-li však řečník k věci, může mu starosta (předsedající) slovo
odejmout.
18. Ruší-li někdo z občanů zasedání, může být starostou vykázán ze zasedací síně.
19. Předkladatel zprávy má právo na úvodní slovo.
20. Do diskuse k jednotlivým bodům programu se přihlašují členové zastupitelstva
zvednutím ruky. Diskutujícím uděluje starosta (předsedající) slovo v pořadí, jak se
přihlásili do diskuse.
21. V kterémkoli stádiu jednání musí starosta udělit slovo členu zastupitelstva, který
namítá porušení jednacího řádu či platných právních předpisů.
22. Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jiný určený
zástupce, senátor, poslanec, nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno (§ 93,
odst.3).
23. Zastupitelstvo obce se může podle průběhu jednání usnést na omezujících opatřeních,
např., že se doba diskusního vystoupení časově omezuje.
24. Starosta nebo řídící schůze udělí slovo též přítomnému občanovi i pracovníkovi
OÚ ve smyslu § 16 a 17 zákona, pokud se jeho příspěvek týká právě projednávané
zprávy bodu programu jednání.
25. Připomínky a náměty občanů jsou zařazeny před bodem sumarizace usnesení v rámci diskuse.
Starosta nebo řídící schůze může omezit délku této diskuse, případně ji ukončit.
26. Návrh na ukončení diskuse ke každé zprávě každého bodu programu může podat
kterýkoliv člen zastupitelstva, o jeho návrhu se hlasuje bez diskuse.
27. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který musí být vyhotoven
do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva obce. Podepisuje jej starosta obce a
určení ověřovatelé (§ 95).
28. V zápisu se uvádí:
? den, měsíc, rok a místo jednání
? hodina zahájení a ukončení
? doba přerušení
? počet přítomných členů zastupitelstva obce, včetně pozdního příchodu nebo dřívějšího odchodu člena zastupitelstva obce
? program jednání
? řídící jednání
? průběh diskusí se jmény diskutujících
? podané dotazy, návrhy a připomínky
? výsledky hlasování
? další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva obce měly stát součástí zápisu
? nedílnou součástí zápisu je vlastnoručně podepsaná listina přítomných členů zastupitelstva obce.
29. Samostatně se vyhotovuje usnesení zastupitelstva, které zahrnuje všechna přijatá
usnesení k jednotlivým zprávám a bodům jednání zastupitelstva. Toto usnesení podepisuje
starosta a místostarosta. K zápisu a usnesení se zakládají všechny předložené písemné
zprávy projednávané na zasedání zastupitelstva, dle možností s originály podpisů
předkladatelů.
30. Zápis a usnesení zastupitelstva jsou veřejná a musí být uloženy na sekretariátě obecního
úřadu k nahlédnutí. Po uplynutí 5-ti let se tyto materiály předají okresnímu archivu
k archivaci.
31. Starosta spolu s místostarostou podepisuje obecně závazné vyhlášky schválené
zastupitelstvem obce.
32. Všechny obecně závazné vyhlášky zašle obecní úřad na Krajský úřad do jednoho týdne
po nabytí účinnosti.
Čl. 7

Orgány zastupitelstva obce

1. Zastupitelstvo zřizuje výbory finanční a kontrolní.
2. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva a počet členů je vždy lichý.
3. Výbory plní úkoly stanovené zákonem o obcích § 118 a 119.


Čl. 8

Přijímání usnesení a hlasování zastupitelstva obce

1. Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Příjímání usnesení se vždy děje hlasováním členů zastupitelstva.
2. Hlasování se provádí zpravidla veřejně. Tajně se hlasuje jen v případech přímo předepsaných zákonem nebo rozhodnutím zastupitelstva obce nadpoloviční většinou. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu nebo se lze zdržet hlasování.
3. K platnosti usnesení, rozhodnutí nebo volby je třeba vždy nadpoloviční většiny hlasů všech zvolených členů zastupitelstva.
4. Návrh usnesení vychází ze zpráv a z diskuse k jednotlivým zprávám a bodům programu zasedání zastupitelstva obce. Návrh usnesení ve variantních řešeních zpracuje rada obce, návrhová komise mění, doplňuje a upřesňuje na základě jednání zastupitelstva. O každém bodu usnesení se hlasuje zvláš? ihned po jeho projednání.
5. Pokud povaha usnesení nebo jiné skutečnosti vyžadují, aby se hlasovalo o jednotlivých slovech či větách usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování starosta (předsedající).
6. Pokud byly navrženy připomínky nebo pozměňující dodatky, které nejsou do návrhu předloženého návrhovou komisí zapracovány, dá starosta hlasovat nejdříve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.
7. V případě, že byl k předloženému návrhu podán protinávrh a po případné diskusi nebyl navrhovatelem vzat zpět, dá starosta (předsedající) hlasovat nejdříve o předloženém protinávrhu. Pokud protinávrh usnesení není hlasováním přijat, hlasuje se o původním návrhu.
8. V případě více protinávrhů usnesení se hlasuje v pořadí od posledního protinávrhu k prvnímu. Schválením jedné varianty se stávají ostatní bezpředmětnými a nebude o nich dále hlasováno.
9. Jestliže žádný předložený návrh usnesení nezískal potřebnou většinu, prohlásí starosta návrh za odmítnutý. Nepřijetí usnesení k předložené zprávě nevylučuje možnost zařadit tutéž zprávu či návrh na některé z dalších zasedání zastupitelstva obce, bude-li zařazena do schváleného programu. Obdobně může být znovu projednána i zpráva či návrh, ke které bylo dříve na zasedání zastupitelstva obce přijato usnesení.
10. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a případně způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů.
11. Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, radě obce, výborům, jiným členům zastupitelstva, vedoucím odborů obecního úřadu a vedoucím organizací zřízených obcí.
12. Za kontrolu plnění usnesení odpovídá rada obce. Místostarosta předkládá zastupitelstvu zprávy o plněných a nesplněných usneseních zastupitelstva na nejbližším zasedání zastupitelstva po uplynutí stanoveného termínu.

Čl. 9

Dotazy členů zastupitelstva obce

1. Členové zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na další orgány obce v samostatné působnosti a vedoucí organizací a zařízení, které obec založila nebo řídí.
2. Na dotaz a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně, připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, odpoví nejpozději do 30 dnů.
3. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo.
4. Uplatněné dotazy na jednání zastupitelstva se zaznamenávají v zápise.

Čl. 10

Ukončení zasedání zastupitelstva obce

Starosta (předsedající) prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesne-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, pokud nastaly skutečnosti znemožňující nerušené jednání, v těchto případech zasedání svolá znovu do 14-ti dnů.

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky nebo vydání nového jednacího řádu v písemné formě schvaluje zastupitelstvo obce.
2. Tento jednací řád byl schválen usnesením číslo 11 ze dne 2.listopadu 2006.
3. Ruší se jednací řád obecního zastupitelstva, schválený v roce 2003 se svými dodatky.
4. Jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení v zastupitelstvu.


Božena Konečná Lubomír Musil
místostarosta obce starosta obce

Vyhledávání

Letecký pohled

Letecký pohled

Kvasický ořešák - stromu roku ČR

Obecní úřad

Adresa:
Obec Kvasice
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Telefon:
573 358 011

Datová schránka:
quhbdab

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7.00 až 17.00
Polední přestávka:
11.30 až 12.30


IČ: 00287385
DIČ: CZ00287385

Hlášení rozhlasu

Vyvìšené dokumenty

aktuální poèet vyvìšených dokumentù je: 45
zobrazit dokumenty

Zajímavé odkazy

Portál Východní Morava
Turistické informace z regionu

Zlínský kraj
Oficiální web krajského úřadu

Portal.gov.cz
Na úřad přes internet

ePUSA
Elektronický portál samospráv

VirtualTravel.cz
Virtuální prohlídky

Evropská databanka
Informace o firmách

Napajedlaci.cz
Počasí v regionu

Farní kronika Kvasice
Digitalizace farní kroniky

Zasílání novinek na email, mobil

Chcete být informování o každé aktualizaci www stránek obce Kvasice? Registrujte svojí emailovou adresu do služby zasílání novinek na email. Registraèní formuláø zde.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštìvnost stránek